บรืษัท เยนวา(ประเทศไทย) จำกัด
110-110/1ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-618-5550-4 โทรสาร 02-618-4696