บริษัทจัดจำหน่ายสำหรับน้ำเชื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ เช่่น สุกร แพะ แกะ อูฐ กระบือ โปรด ติดต่อบริษัท
110-110/1ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-618-5550-41 โทรสาร 02-618-4696
E-mail: yenwa@yenwa.com