โปรดเลือกประเภทน้ำเชื้อโคเนื้อ

Angus
Beefmaster
Brahman
Charolais
Brangus
Wagyu
Hereford